Tytuł projektu

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Agro – Bis Barszcz Sp. J. poprzez wdrożenie
innowacyjnego produktu – metalowego przewodu hydraulicznego z końcówką spęczaną”

Krótki opis projektu:

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R opracowanych przez firmę AGRO-BIS BARSZCZ SP.J.
w okresie od 01.03.2019 do 31.08.2019 r. W ich wyniku powstał innowacyjny wysokociśnieniowy
przewód hydrauliczny metalowy z końcami spęczonymi przeznaczony do maszyn rolniczych,
budowlanych i przemysłowych. Jest on wykonany z metalu, ma kształt rurki i na jej końcu w miejscu
powszechnie stosowanej na rynku końcówki spawanej lub pierścienia zacinającego, znajduje się
tzw. spęczenie. Jest to produkt dotychczas nieoferowany na rynku w takiej formie – firma
złożyła w Urzędzie Patentowym zgłoszenie patentowe „Sposób łączenia metalowych elementów
hydraulicznych i metalowy element hydrauliczny”. Nowy produkt zapewnia maksymalne uszczelnienie
w układzie hydraulicznym, wysoką twardość końcówki przewodu, bezawaryjną pracę układu
hydraulicznego i jest odporny na odkształcenia. Adresowany będzie zarówno do odbiorców z Polski,
jak i z rynków zagranicznych. Głównymi odbiorcami będą firmy i warsztaty zajmujące się
naprawą i serwisem urządzeń hydrauliki siłowej, a także
użytkownicy detaliczni maszyn
rolniczych, budowlanych, przemysłowych oraz w przyszłości producenci tego typu maszyn. Cele
projektu zostaną zrealizowane poprzez planowaną inwestycję, która zakłada doposażenie parku
maszynowego w dwa urządzenia: giętarkę CNC i tokarkę CNC. Projekt zakłada również stworzenie
nowych etatów dla pracowników: operator giętarki i operator tokarki.

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, w ramach których powstał nowy produkt w postaci
metalowego przewodu hydraulicznego z końcówką spęczaną wykorzystywanych w szczególności
w pojazdach, maszynach rolniczych i przemysłowych. Powyższy produkt posiada cechy
i funkcjonalności innowacyjne – nieznane i niestosowane dotychczas. Jest on odpowiedzią na
zgłaszane potrzeby rynku i zostanie skierowany na rynek krajowy i zagraniczny. W celu wdrożenia
produktu do sprzedaży, firma musi dokonać inwestycji w brakujący park maszynowy: tokarka CNC
i giętarka CNC. W efekcie realizacji projektu firma umocni swoją pozycję na rynku konkurencyjnym,
stworzy nowe warunki do wzrostu przychodów oraz zysków z prowadzanej działalności. Zwiększy się
również poziom zatrudnienia w firmie, pozytywnie wpływając na poziom bezrobocia regionu.

Planowane efekty:

>Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R
>Wprowadzenie innowacji produktowej
>Wzrost zatrudnienia, poprzez stworzenie 2 nowych miejsc pracy
>Wzrostu udziału w rynku i przychodów z prowadzonej działalności

Wartość projektu:

>Wartość ogółem: 959 400,00 PLN
>Wydatki kwalifikowane: 780 000,00 PLN
>Dofinansowanie: 507 000,00 PLN
>Wkład UE: 507 000,00 PLN
>Wkład własny: 452 400,00 PLN
>Wydatki niekwalifikowane: 179 400,00 PLN